جستجو

تصاویر مننژیوم و جراحی های تومورهای مغزی 

◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.
◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.
◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.
◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.
◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.
◀️در ادامه بحث تومورهای هیپوفیز بیمار فوق خانم میانسالی هستند که به دنبال کاهش بینایی در بررسی همکاران چشم پزشک متوجه ادم پاپی(تورم سر عصب بینایی) و کاهش میدان بینایی شدند و جهت بررسی بیشتر ارجاع شدند:1️⃣تصویر اول: ماکروآدنوم(ادنوم بزرگتر از یک سانتی متر) بزرگ با فشار روی کیاسم بینایی و غده هیپوفیز و ساقهبیمار تحت عمل جراحی آندوسکوپیک از راه بینی قرار گرفت و تومور به صورت کامل با حفظ غده هیپوفیز و ساقه آن تخلیه شد و کف حفره سلا با فلاپ پدیکولیت از سپتوم بینی باز سازی شد.2️⃣(تصویر دوم: ام ار آی سه ماه پس از جراحی)3️⃣تصویر سوم: قسمت بالای تصویر میدان بینایی بیمار قبل از جراحی را نشان می دهد که بیانگر اختلال بینایی در دو طرف میدان دید می باشد و قسمت پایینی تصویر نشاندهنده میدان دید سه ماه پس از جراحی است که بیانگر بهبودی کامل است.4️⃣یکی از مهمترین نکات در جراحی تومورهای هیپوفیز حفظ غده نرمال و حفظ عملکرد آن است همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید بیمار بیان می کند که هیچ دارویی مصرف نمی کند که بیانگر عملکرد نرمال هیپوفیز است یعنی نیازمند جایگزینی عملکرد هیپوفیز با دارو نمی باشد.ملاحظه می فرمایید که چنین جراحی های پیشرفته قائده جمجمه از صفر تا صد (از تشخیص تا درمان) با نتایج عالی در استان قابل انجام است.تشکر ویژه از همکاران فوق تخصص غدد که در بررسی های قبل از عمل و پیگیری های پس عمل در درمان این بیماران همکاری و همیاری عالی دارند.